close
تبلیغات در اینترنت
ارزشیابی و عملکرد افراد

فروشگاه اینترنتی اهورا
این مقاله روش انجام ارزیابی عملكرد كاركنان را شرح می‌دهد معیارهای ارزیابی عملكرد، ارتباط بین ارزیابی عملكرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی

filesell فروشگاه ساز فایل رایگان